• Voor 22:00 besteld, morgen in huis
 • Gratis verzending vanaf €29,-
 • 30.000 producten op voorraad
 • Gratis Click & Collect

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van PetsPlace
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van PetsPlace bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 – Conformiteit en garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door PetsPlace worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en PetsPlace;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of PetsPlace in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen PetsPlace en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. PetsPlace: Petsplace.com B.V., de rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten op haar webshop www.petsplace.nl aanbiedt;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en PetsPlace gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van PetsPlace

Petsplace.com B.V., inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 31035932, btw-nummer is NL 009917718 B01

 • Vestigingsadres: Galvanistraat 100, 6716 AE Ede
 • Bezoekadres: Voor de adressen van onze winkels, kijk hier: www.petsplace.nl/winkelzoeker
 • Telefoonnummer: 0318-759259
 • Bereikbaarheid: Van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur
 • E-mailadres: [email protected]

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van PetsPlace en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen PetsPlace en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal PetsPlace voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij PetsPlace zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als PetsPlace gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden PetsPlace niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt PetsPlace onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door PetsPlace is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft PetsPlace passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal PetsPlace daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. PetsPlace kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien PetsPlace op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. PetsPlace zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van PetsPlace waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. PetsPlace mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. PetsPlace mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren; 
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. PetsPlace mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien PetsPlace de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien PetsPlace de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als PetsPlace hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan PetsPlace. 
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) PetsPlace. Dit hoeft niet als PetsPlace heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door PetsPlace verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als PetsPlace niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als PetsPlace aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  3. PetsPlace heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.     
 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van PetsPlace bij herroeping

 1. Als PetsPlace de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. PetsPlace vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door PetsPlace in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij PetsPlace aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. PetsPlace gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft PetsPlace de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

PetsPlace kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als PetsPlace dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop PetsPlace geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door PetsPlace worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra PetsPlace de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 1. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 2. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 3. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 4. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 5. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 6. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 7. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 8. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop PetsPlace geen invloed heeft;
 9. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 10. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 11. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan PetsPlace producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar PetsPlace geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien PetsPlace dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Conformiteit en garantie 

 1. PetsPlace staat er voor in dat de producten (al dan niet met digitale inhoud) en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Bovendien zal PetsPlace het product leveren aan de consument met alle toebehoren, zoals de verpakking en de (installatie)instructies, die de consument redelijkerwijs mag verwachten. De consument mag ervan uitgaan dat het product de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik ervan nodig zijn en waarvan de consument de aanwezigheid niet hoeft te betwijfelen.
 2. Een door PetsPlace, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover PetsPlace kan doen gelden indien PetsPlace is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van PetsPlace, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 4. PetsPlace is gehouden om de consument (beveiligings)updates te verstrekken indien de consument een product met digitale elementen heeft gekocht gedurende de periode die de consument redelijkerwijs kan verwachten gezien de aard en het doel van het product met digitale elementen. Indien de consument het nalaat om binnen een redelijke termijn de updates te installeren of deze niet goed te installeren, terwijl PetsPlace wel duidelijke instructies heeft verstrekt en PetsPlace de consument op de hoogte gebracht heeft van het bestaan van de update en de gevolgen van het niet installeren daarvan, is PetsPlace niet aansprakelijk voor het daaruit mogelijk volgende conformiteitsgebrek.
 5. Op de producten op deze website is de wettelijke garantie van 12 maanden (gerekend vanaf de dag van levering van het product) van toepassing. Binnen deze periode dient de consument aan PetsPlace kenbaar te maken dat het geleverde product een gebrek vertoont, niet voldoet aan de gerechtvaardigde verwachtingen van de consument, of niet de kenmerken bezit die de consument gezien de daarvoor gemaakte reclame mag verwachten. Let op; het kan per product verschillen wat de wettelijke garantie inhoudt en hoe dit wordt afgehandeld. Er kunnen afwijkende voorwaarden gelden vanuit de betreffende leverancier. Indien dit van toepassing is, zal Pets Place dit kenbaar maken op het moment dat een garantiegeval wordt gemeld.
 6. Er is geen sprake van non-conformiteit als de consument bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk in kennis is gesteld door PetsPlace dat een specifiek kenmerk van het product ontbreekt en de consument die afwijking bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk en afzonderlijk heeft aanvaard. 
 7. Indien het product een ernstig gebrek vertoont, dan heeft de consument de bevoegdheid om de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden of om de prijs te verminderen, zonder PetsPlace een herstel- of vervangingsmogelijkheid te bieden. Een gebrek is slechts als ernstig aan te merken, indien het gebrek in ernstige mate de vrijheid aantast van de consument om op normale wijze gebruik te maken van het product en dat niet van de consument kan worden verwacht dat hij of zij erop kan vertrouwen dat herstel of vervanging door PetsPlace het conformiteitsgebrek kan verhelpen.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. PetsPlace zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan PetsPlace kenbaar heeft gemaakt.
 3. PetsPlace tracht ten alle tijden alle producten en diensten binnen de afgesproken tijd te leveren, echter kan het in een enkel geval mogelijk zijn dat de bezorging hiervan door omstandigheden vertraagd is.
 4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal PetsPlace geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 5. Na ontbinding conform het vorige lid zal PetsPlace het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij PetsPlace tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan PetsPlace bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Bestellingen met groot volume (zoals aquaria, grote dierenverblijven en grote volumes grootverpakkingen) worden door PostNL Cargo geleverd. Deze vervoerder levert zendingen op een pallet tot aan de eerste voordeur.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  1. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  2. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  3. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als PetsPlace voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

        8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan PetsPlace te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door PetsPlace is gewezen op de te late betaling en PetsPlace de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is PetsPlace gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. PetsPlace kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 5. De algemene voorwaarden voor de Riverty-betaalmethode zijn van toepassing indien de consument gebruik maakt van deze betaalmethode. Het privacybeleid van Riverty is hier te vinden.

Artikel 16 - Klachtenregeling

 1. PetsPlace beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij PetsPlace.
 3. Bij PetsPlace ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. De klant ontvangt dan van PetsPlace een inhoudelijke reactie. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door PetsPlace binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient PetsPlace in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Op overeenkomsten tussen PetsPlace en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen PetsPlace en consument die niet in der minne kunnen worden geschikt, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Gelderland, locatie Arnhem.

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping
Modelformulier voor herroeping(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 1. Aan:
  Petsplace.com B.V.
  Galvanistraat 100
  6716 AE Ede
  [email protected]
 2. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
  de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
  de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
  de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
  herroept/herroepen*
 3. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]   
 4. [Naam consumenten(en)] 
 5. [Adres consument(en)] 
 6. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Terms and Conditions

Table of contents:

Article 1 – Definitions
Article 2 – Identity of Pets Place
Article 3 – Applicability
Article 4 – The offer
Article 5 – The contract
Article 6 – Right of withdrawal
Article 7 – Consumers’ obligations in case of withdrawal
Article 8 – Consumers who exercise their right of withdrawal and the costs involved
Article 9 – Pets Place’s obligations in case of withdrawal
Article 10 – Precluding the right of withdrawal
Article 11 – The price
Article 12 – Compliance and warranty
Article 13 – Delivery and performance
Article 14 – Extended duration transactions: duration, termination and renewal
Article 15 – Payment
Article 16 – Complaints procedure
Article 17 – Applicable law and competent court
Article 18 – Additional or deviating provisions

Article 1 - Definitions

In these terms and conditions the following terms have the following meanings:

 1. Supplementary contract: a contract whereby the consumer acquires products, digital content and/or services in connection with a distance contract and these products, digital content and/or services are delivered by Pets Place or by a third party on the basis of a contract between that third party and Pets Place; 
 2. Reflection period: the period within which the consumer can make use of his right of withdrawal;
 3. Consumer: the natural person who does not act for purposes related to his trade, business, craft or profession;
 4. Day: calendar day;
 5. Digital content: data produced and delivered in digital form;
 6. Extended duration transaction: a distance contract relating to a series of products and/or services, whereby the obligation to supply and/or purchase is spread over a period of time;
 7. Durable medium: any tool - including e-mail - that enables the consumer or Pets Place to store information that is addressed to him in person in a way that facilitates its future use or consultation during a period that is in keeping with the objective for which the information is intended, and which facilitates the unaltered reproduction of the stored information;
 8. Right of withdrawal: the option of the consumer to waive a distance contract within the withdrawal period;
 9. Distance contract: a contract concluded between Pets Place and the consumer within the framework of system organized for the distance sale of products, digital content and/or services, whereby sole or partly use is made of one or more techniques for distance communication up to and including the moment that the contract is concluded;
 10. Pets Place: Petsplace.com BV, the legal entity that offers products, (access to) digital content and/or remote services to consumers on its webshop www.petsplace.nl ;
 11. Model withdrawal form: the European model withdrawal form included in Annex I of these terms and conditions. Pets Place is not obliged to provide Annex I if the consumer has no right of withdrawal with regard to his order;
 12. 12. Technique for distance communication: means that can be used to conclude a contract, without the consumer and Pets Place having to come together in the same room at the same time.

Article 2 - Identity of Pets Place

Petsplace.com BV, registration number at the Dutch Chamber of Commerce is 31035932, VAT number is NL 009917718 B01

 • Business address: Galvanistraat 100, 6716 AE Ede
 • Visiting address: Please check the addresses of our stores here:  www.petsplace.nl/winkelzoeker
 • Phone number: +31 0318 - 759259
 • Availability: From Monday to Friday from 9a.m. to 5p.m.
 • E-mail address: [email protected]

Article 3 - Applicability

 1. These general terms and conditions apply to every offer from Pets Place and to every distance contract concluded between Pets Place and the consumer.
 2. Before the distance contract is concluded, the text of these general terms and conditions will be made available to the consumer. If this is not reasonably possible, Pets Place will indicate, before the distance contract is concluded, in what way the general terms and conditions are available for inspection at Pets Place’s premises and that they will be sent free of charge to the consumer, as quickly as possible, at the consumer’s request.
 3. If the distance contract is concluded electronically, then, contrary to the previous paragraph, and before the distance contract is concluded, the consumer will be provided with the text of these general terms and conditions electronically, in such a way that the consumer can easily store them on a durable data carrier. If this is not reasonably possible, then before concluding the distance contract, Pets Place will indicate where the general terms and conditions can be inspected electronically and that at his request they will be sent to the consumer free of charge, either electronically or in some other way.
 4. In cases where specific product or service-related terms and conditions apply in addition to these general terms and conditions, the second and third paragraphs apply by analogy and the consumer can always invoke the applicable condition that is most favorable to him in the event of incompatible general terms and conditions.

Article 4 - The offer

 1. If an offer is subject to a limited period of validity or is made subject to conditions, this will be explicitly mentioned in the offer.
 2. The offer contains a complete and accurate description of the products, digital content and/or services being offered. The description is sufficiently detailed to enable the consumer to make a proper assessment of the offer. If Pets Place makes use of illustrations, these will be a true representation of the products and/or services being offered. Pets Place is not bound by obvious errors or mistakes in the offer.
 3. Every offer contains information that makes clear to the consumer what rights and obligations are related to the acceptance of the offer.

Article 5 - The contract

  1. The contract will be concluded, subject to that which is stipulated in paragraph 4, at the moment at which the consumer accepts the offer and the conditions thereby stipulated have been fulfilled.
  2. If the consumer has accepted the offer electronically, Pets Place will immediately confirm receipt of acceptance of the offer electronically. The consumer can dissolve the contract as long as this acceptance has not been confirmed by Pets Place.
  3. If the contract is concluded electronically, Pets Place will take suitable technical and organizational measures to secure the electronic transfer of data and he will ensure a safe web environment. If the consumer is able to pay electronically, Pets Place will take suitable security measures.
  4. Pets Place may obtain information – within statutory frameworks – about the consumer’s ability to fulfill his payment obligations, as well as about facts and factors that are important for the responsible conclusion of the distance contract. If that research gives Pets Place proper grounds for declining to conclude the contract, then he has a right, supported by reasons, to reject an order or application or to bind its implementation to special conditions.
  5. Pets Place will send to a consumer, at the latest when delivering a product, service or digital content, the following information, in writing, or in such a way that the consumer can store it on an accessible durable medium:

   1. the visiting address of the Pets Place premise where the consumer can lodge complaints;
   2. the conditions under which the consumer can make use of the right of withdrawal and the method for doing so, or a clear statement relating to preclusion from the right of withdrawal;
   3. the information about guarantees and existing after-sales service;
   4. the price including all taxes of the product, service or digital content; where applicable, the costs of delivery; and the method of payment, delivery or performance of the distance contract;
   5. the requirements for termination of the contract, if the contract has a duration of more than one year or if it is indefinite; 
  6. if the consumer has a right of withdrawal, the model form for withdrawal.

Article 6 – Right of withdrawal

Upon delivery of products:

 1. The consumer has the right to dissolve a contract during a withdrawal period of 14 days without giving reasons. Pets Place may ask the consumer for the reason for withdrawal, but the consumer is under no obligation to state his/her reason(s).
 2. The withdrawal period referred to in paragraph 1 commences on the day after the product was received by the consumer, or a third party designated by the consumer, who is not the transporting party, or;

  1. if the consumer has ordered several products: the day on which the consumer, or a third party designated by the consumer, received the last product. Pets Place may refuse a single order for several products with different delivery dates, provided he clearly informed the consumer of this prior to the ordering process.
  2. if the delivery of a product involves different deliveries or parts: the day on which the consumer, or a third party designated by the consumer, received the last delivery or the last part;
  3. with contracts for the regular delivery of products during a given period: the day on which the consumer, or a third party designated by the consumer, received the last product.

Upon delivery of services and digital content that is not supplied on a tangible medium: 

 1. A consumer has the right to dissolve a contract, without giving reasons, for the supply of digital content that is not supplied on a tangible medium during a period of at least fourteen days. Pets Place is allowed to ask a consumer for the reason of this dissolution, but the consumer is under no obligation to state his/her reason(s).
 2. The period stipulated in paragraph 3 commences on the day after the contract was concluded.

Extended withdrawal period for products, services and digital content that is not supplied on a tangible medium if information is not provided about the right of withdrawal:

 1. If Pets Place did not provide the consumer with the statutorily obligatory information about the right of withdrawal or if the model form was not provided, the withdrawal period ends twelve months after the end of the originally stipulated withdrawal period based on the previous paragraphs of this article.
 2. If Pets Place provided the consumer with the information referred to in the previous paragraph within twelve months of the commencing date of the original withdrawal period, the withdrawal period shall end 14 days after the day on which the consumer received the information.

Article 7 – Consumers’ obligations in case of withdrawal

 1. During the withdrawal period, the consumer shall treat the product and its packaging with care. He shall only unpack or use the product in as far as necessary in order to assess the nature, characteristics and efficacy of the product. The point of departure here is that the consumer may only handle and inspect the product in the same way that he would be allowed in a shop.
 2. The consumer is only liable for the product’s devaluation that is a consequence of his handling the product other than as permitted in paragraph 1.
 3. The consumer is not liable for the product’s devaluation if Pets Place did not provide him with all the statutorily obligatory information about the right of withdrawal before the contract was concluded.

Article 8 - Consumers who exercise their right of withdrawal and the costs involved

 1. A consumer who wants to exercise his right of withdrawal shall report this to Pets Place, within the withdrawal period, by means of the model form for right of withdrawal or in some other unequivocal way.
 2. As quickly as possible, but no later than 14 days after the day of reporting as referred to in para. 1, the consumer shall return the product, or hand it over to (a representative of) Pets Place. This is not necessary if Pets Place has offered to collect the product himself. The consumer will in any case have complied with the time for returning goods if he sends the product back before the withdrawal period has lapsed.
 3. The consumer returns the product with all relevant accessories, if reasonably possible in the original state and packaging, and in accordance with the reasonable and clear instructions provided by Pets Place.
 4. The risk and the burden of proof for exercising the right of withdrawal correctly and in time rest upon the consumer.
 5. The consumer bears the direct costs of returning the product. If Pets Place has not declared that the consumer shall bear these costs or if Pets Place indicates a willingness to bear these costs himself, then the consumer shall not be liable to bear the costs of returning goods.
 6. The consumer shall bear no costs for the entire or partial supply of digital content that is not supplied on a tangible medium, if:

  1. prior to delivery, he/she did not explicitly agree to commencing fulfilment of the contract before the end of the period of withdrawal;
  2. he/she did not acknowledge having lost his/her right of withdrawal upon granting his/her permission; or; or
  3. Pets Place neglected to confirm this statement made by the consumer.
 7. If a consumer exercises his right of withdrawal, all supplementary contracts are legally dissolved.

Article 9 - Pets Place’s obligations in case of withdrawal

 1. If Pets Place makes it possible for a consumer to declare his withdrawal via electronic means, then after receiving such a declaration, he sends immediate confirmation of receipt.
 2. Pets Place reimburses the consumer immediately with all payments, including any delivery costs Pets Place charged for the returned product, though at the latest within 14 days after the day on which the consumer reported the withdrawal. Except in cases in which Pets Place has offered to retrieve the product himself, he can postpone refunding until he has received the product or until the consumer proves he has returned the product, depending on which occurs earlier.
 3. For any reimbursement, Pets Place will use the same payment method that was initially used by the consumer, unless the consumer agrees to another method. Reimbursement is free of charge for the consumer.
 4. If the consumer chose a more expensive method of delivery in preference to the cheapest standard delivery, Pets Place does not have to refund the additional costs of the more expensive method.

Article 10 - Precluding the right of withdrawal

Pets Place has the right to preclude the right of withdrawal for the following products and services, but only if Pets Place stated this clearly when making the offer, or at least in good time prior to conclusion of the contract:

 1. Products or services whose prices are subject to fluctuations on the financial market over which Pets Place has no influence and which can occur within the period of withdrawal;
 2. Contracts concluded during a public auction. A public auction is defined as a sales method whereby a trader offers products, digital content and/or services at an auction, under the directions of an auctioneer, and whereby the successful purchaser is obliged to purchase the products, digital content and/or services;
 3. Service agreements, after full performance of the service, but only if:
  1. the performance started with the explicit prior agreement of the consumer; and
  2. the consumer declared having lost his right or withdrawal as soon as Pets Place had completed the contract in full;
 1. Package travels, package holidays and package tours as referred to in Article 7:500 of the Dutch Civil Code and contracts on passenger transport;
 2. Service contracts providing access to accommodation, if the contract already stipulates a certain date or period of implementation and other than for the purpose of accommodation, the transport of goods, car rental services and catering;
 3. Contracts relating to leisure activities, if the contract already stipulates a certain date or period of implementation;
 4. Products manufactured according to the consumer’s specifications, which were not prefabricated and were made based on a consumer’s specific choice or decision, or which are clearly intended for a specific person;
 5. Products subject to rapid decay or with a limited shelf-life;
 6. Sealed products that, for reasons relating to the protection of health or hygiene, are unsuited to returning and whose seal was broken subsequent to delivery;
 7. Products that, due to their nature, have been irretrievably mixed with other products;
 8. Alcoholic beverages, whose price was agreed when concluding the contract, but the delivery of which can only take place after 30 days, and the actual value of which depends on market fluctuations over which Pets Place has no influence;
 9. Sealed audio/video-recordings and computer apparatus whose seal was broken after delivery;
 10. Newspapers, periodicals or magazines, with the exception of subscriptions thereto;
 11. The supply of digital content other than on a tangible medium, but only if:
  1. the performance started with the consumer’s explicit prior content; and
  2. the consumer declared that this implied his having lost his right of withdrawal.

Article 11 - The price

 1. During the period of validity indicated in the offer, the prices of the products and/or services being offered will not be increased, except for price changes in VAT-tariffs.
 2. Contrary to the previous paragraph, Pets Place may offer products or services at variable prices, in cases where these prices are subject to fluctuations in the financial market over which Pets Place has no influence. The offer must refer to this link with fluctuations and the fact that any prices mentioned are recommended prices.
 3. Price increases within 3 months after the contract was concluded are only permitted if they are the result of statutory regulations or stipulations.
 4. Price increases more than 3 months after the contract was concluded are only permitted if Pets Place stipulated as much and:

  1. they are the result of statutory regulations or stipulations; or
  2. the consumer is authorized to terminate the contract on the day on which the price increase takes effect.
 1. Prices stated in offers of products or services include VAT.

Article 12 – Compliance and warranty

 1. Pets Place guarantees that the products (with or without digital content) and/or services comply with the contract, the specifications stated in the offer, the reasonable requirements of reliability and/or serviceability and the statutory stipulations and/or government regulations that existed on the date that the contract was concluded. Furthermore, Pets Place shall deliver the products with all accessories, such as packaging and (installation) instructions, which the consumer may reasonably expect. The consumer may assume that the product has the properties that are necessary for its normal use and whose presence the consumer does not have to doubt
 2. An extra guarantee arrangement offered by Pets Place, manufacturer or importer can never affect the statutory rights and claims that a consumer can enforce against Pets Place on the grounds of the contract if Pets Place failed to fulfil his part in the contract.
 3. An extra guarantee is defined as every commitment of a trader, his supplier, importer or manufacturer that grants a consumer rights or claims, in excess of those provided by law, for the event that he fails to fulfil his part in the contract.
 4. Pets Place is obliged to provide the consumer with (security) updates if the consumer has purchased a product with digital content for the period of time the consumer can reasonably expect given the nature and purpose of the product. If the consumer fails to install the updates within a reasonable period of time, or fails to install them properly, while Pets Place has provided clear instructions and Pets Place has informed the consumer of the existence of the update and the consequences of not installing it, Pets Place shall not be liable for the resulting possible conformity defect.
 5. The products on this website are covered by the legal guarantee of 12 months (counting from the day of delivery of the product). Within this period, the consumer must notify Pets Place that the delivered product is defective, does not meet the justified expectations of the consumer, or does not possess the characteristics that the consumer may expect given the advertising made for it. Please note that the legal warranty and its handling may vary per product. Different conditions may apply from the respective supplier. If applicable, Pets Place will communicate this when a warranty case is reported.
 6. There is no non-conformity if the consumer is expressly informed by Pets Place at the conclusion of the contract that a specific feature of the product is missing and the consumer has expressly and separately accepted that deviation at the conclusion of the contract. 
 7. If the product has a serious defect, the consumer has the right to cancel the contract immediately or to reduce the price, without offering Pets Place a repair or replacement option. A defect is only considered to be serious if the defect seriously affects the consumer's freedom to make normal use of the product and that the consumer cannot be expected to have confidence that Pets Place's repair or replacement can remedy the conformity defect.

Article 13 - Delivery and performance

 1. Pets Place will take the greatest possible care when receiving and implementing orders for products and when assessing applications for the provision of services.
 2. The place of delivery is deemed to be the address that the consumer makes known to Pets Place. 
 3. Pets Place always tries to deliver all products and services within the agreed time, however, it may be possible in a few cases that the delivery is delayed due to circumstances.
 4. Taking into consideration that which is stated in article 4 of these general terms and conditions, Pets Place will implement accepted orders with efficient expedition, though at the latest within 30 days, unless a different period of delivery has been agreed. If delivery suffers a delay, or if the delivery cannot be implemented, or only partially, the consumer will be informed about this at the latest 30 days after the order was placed. In this case, the consumer has a right to dissolve the contract free of charge and a right to possible damages.
 5. Following dissolution in accordance with the previous paragraph, Pets Place will immediately refund the amount that the consumer has paid.
 6. The risk of damage and/or loss of products rests with Pets Place up to the moment of delivery to the consumer or a representative designated by the consumer and announced to Pets Place, unless expressly agreed otherwise.
 7. Large volume orders (such as aquariums, large animal enclosures and large volumes of bulk packaging) are delivered by PostNL Cargo. This carrier delivers shipments on a pallet to the first front door.

Article 14 – Extended duration transactions: duration, termination and renewal

Termination: ; 

 1. The consumer has a right at all times to terminate an open-ended contract that was concluded for the regular supply of products (including electricity) or services, subject to the agreed termination rules and a notice period of one month.
 2. The consumer has a right at all times to terminate a fixed-term contract that was concluded for the regular supply of products (including electricity) or services at the end of the fixed-term, subject to the agreed termination rules and a notice period of one month.
 3. With respect to contracts as described in the first two paragraphs, the consumer can:
  1. terminate them at all times and not be limited to termination at a specific time or during a specific period;
  2. terminate them in the same way as that in which they were concluded;
  3. always terminate them subject to the same period of notice as that stipulated for Pets Place.

Renewal:

 1. A fixed-term contract that was concluded for the regular supply of products (including electricity) or services may not be automatically prolonged or renewed for a fixed period of time.
 2. Contrary to the previous paragraph, a fixed-term contract that has been concluded for the regular supply of daily or weekly newspapers or magazines may be automatically renewed for a fixed term that does not exceed three months, if the consumer is at liberty to terminate this renewed contract towards the end of the renewal, with a notice period of one month.
 3. A fixed-term contract that has been concluded for the regular supply of products or services may only be automatically renewed for an indefinite period of time if the consumer has at all times the right to terminate, with a notice period of one month, and, in the case of a contract to supply daily or weekly newspapers or magazines regularly but less than once per month, a period that does not exceed three months.
 4. A fixed term contract for the regular supply of daily or weekly newspapers and magazines (trial subscriptions or introductory subscriptions) will not be automatically renewed and will automatically terminate at the end of the trial period or introductory period.

  Duration:
 5. If a contract has a duration of more than one year, the consumer may terminate the contract at any time after one year with a notice period of one month, unless reasonableness and fairness dictate that premature termination of the contract would be unacceptable.

Article 15 - Payment

 1. Unless otherwise stipulated in the contract or additional conditions, sums payable by the consumer should be paid within 14 days after commencement of the withdrawal period, or in the absence of a withdrawal period, within 14 days after the conclusion of the contract. In the case of a service contract, this 14-day period starts on the day after the consumer received confirmation of the contract.
 2. When selling products to consumers, the general terms and conditions may never stipulate an advance payment in excess of 50%. Where advance payment is stipulated, the consumer cannot invoke any rights whatsoever in relation to the implementation of the order or service(s) in question before the stipulated advance payment has been made.
 3. The consumer is obliged to immediately report inaccuracies in payment details provided or stated to Pets Place.
 4. If a consumer fails to fulfil his payment obligation(s) in good time, after Pets Place has informed the consumer about the late payment, the consumer is allowed 14 days in which to fulfil the obligation to pay; if payment is not made within this 14-day period, statutory interest will be payable over the sum owed and Pets Place has the right to charge reasonable extrajudicial costs of collection he has incurred. These costs of collection amount to, at the most: 15% of unpaid sums up to €2,500; 10% over the next €2,500; and 5% over the next €5,000, with a minimum of €40. Pets Place can make departures from these sums and percentages that are favorable to the consumer.
 5. The general terms and conditions for the Riverty payment method apply if the consumer uses this payment method. Riverty 's privacy policy can be found here.

Article 16 - Complaints procedure

 1. Pets Place has a sufficiently publicized complaints procedure in place and handles the complaint in accordance with this complaints procedure.
 2. Complaints about the performance of the contract must be submitted fully and clearly described to Pets Place within a reasonable time after the consumer has discovered the defects.
 3. Complaints submitted to Pets Place will be answered within a period of 14 days from the date of receipt. The consumer will receive a substantive response from Pets Place. If it is anticipated that a complaint will require a longer processing time, then Pets Place will reply within 14 days, confirming receipt and indicating when the consumer can expect a more elaborate reply.
 4. The consumer should give Pets Place a time period of at least 4 weeks to solve the complaint in joint consultation. After this period of time, the complaint  becomes a dispute that is subject to the disputes settlement scheme.

Article 17 – Applicable law and competent court

 1. Contracts entered into between Pets Place and a consumer and which are subject to these general terms and conditions are subject to Dutch law.
 2. All disputes arising from or related to the contract between Pets Place and the consumer that cannot be settled amicably will be settled by the competent court in Gelderland, location Arnhem.

Article 18 - Additional or deviating provisions

Additional stipulations or stipulations that differ from these general terms and conditions, may not be detrimental to the consumer and should be recorded in writing, or in such a way that consumers can store them in a readily accessible manner on a durable medium.

Annex I: Model withdrawal form


Model withdrawal form (this form should only be completed and returned if you want to withdraw from the contract)

 1. To:
  Petsplace.com BV
  Galvanistraat 100
  6716 AE Ede
  [email protected]

I/we* herewith inform you that, in respect of our contract regarding

The sale of the following products: [description of the product}*

The delivery of the following digital content: [description of the digital content]*

The supply of the following service: [description of the service]*

I/we* exercise our right of withdrawal.

 

Ordered on*/received on*

[date of ordering services or receiving goods]

[Consumer(s)’ name]

[Consumer(s)’ address]

[Consumer(s)’ signature] (only if this form is submitted on paper)

 

*Delete or provide supplementary information, as applicable.

Back to top